હે પરમ પ્રભુ, હે પરમાત્મા

કુન્દનિકા કાપડીઆ

| 1 Minute Read

હે પરમ પ્રભુ,

અમારા વિચારોને એટલા ઉદાર કરો કે
બીજા માણસનું દષ્ટિબિંદુ અમે સમજી શકીએ.

અમારી લાગણીઓને એટલી મુક્ત કરો કે
બીજાઓ પ્રત્યે અમે તેને વહાવી શકીએ.

અમારા મનને એટલું સંવેદનશીલ કરો કે
બીજાઓ ક્યાં ઘવાય છે તે અમે જોઈ શકીએ.

અમારા હદયને એટલું ખુલ્લું કરો કે
બીજાઓનો પ્રેમ અમે ઝીલી શકીએ.

અમારા ચિતને એટલું વિશાળ કરો કે
પોતાના ને પારકાના ભેદથી ઉપર ઊઠી શકીએ.

હે પરમાત્મા,

અમારી દૃષ્ટિને એટલી ઉજ્જવળ કરો કે
જગતમાં રહેલાં તમારાં સૌંદર્યો ને સત્યો
અમે નીરખી શકીએ.

અમારી ચેતનાને એટલી સૂક્ષ્મ કરો કે
તમારા તરફથી અનેકવિધ રૂપમાં આવતા
સંકેતો પારખી શકીએ
અને તમારૂં માર્ગદર્શન પામી શકીએ.

૦-૦-૦-૦-૦-૦-૦-૦

હે પરમાત્મા
મને શુભ કર્મમાં દ્રઢતા પ્રદાન કરો.

સર્વે પ્રાણીઓ મને મિત્ર દ્રષ્ટિથી જુએ.
હું પણ સર્વ પ્રાણીઓને મિત્ર દ્રષ્ટિથી જોઉં.
અમે બધા એકબીજાને મિત્રની દ્રષ્ટિથી જોઈએ

(યજુ ૩૬-૧૮)

[પ્રકાશક : નવભારત સાહિત્ય મંદિર, ગાંધીરોડ, જૈન દેરાસર સામે, અમદાવાદ]